Insan gunah karne ki wajeh se jahannum mein nahi jata balke

Gunah se Mutalliq Hazrat Ali Ka Qaul

Insan gunah karne ki wajeh se Jahannum mein nahi jata balke gunah par mutmayin rehne aur tauba na karne ki wajeh se jahannum mein jata hai.”

Insan se nadanista ya bhool chuk ki wajeh se gunah sarzad hote rehte hain. Agar woh apne gunaho se sharmindagi mehsoos kare aur ALLAH ta’ala ki bargaah mein tauba kare, aur jaan bujhkar dobara gunah karne se baaz rahe toh woh ALLAH ta’ala ki rehmat mein aajata hai. Uske guzishta gunah bhi muaf kardiye jate hain. Aur In Sha ALLAH jahannum se bhi mehfooz hojata hai.

Lekin agar apne gunaho par khush raha aur ALLAH ta’ala ke hukmo ki parwa kiye begair gunah ke kaam karta raha yahan tak ke usko maut aagayi toh aise shaks ko ALLAH ta’ala ke a’zaab se darna chahiye. Kyunke is tarah gunaho par israr karne walo ke liye Quran e majeed mein jahannum ki wae’ed ayi hai.

Isi baat ko mukhtasar mein Hazrat Ali ke Qaul mein bayan kiya gaya hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x