Khwabon ki Tabeer

Ilm tabeer ki fazeelat yeh hai keh khud Khuda ta’ala ne ise khas Ilm se tabeer farmaya hai aur jis ilm ko Baari ta’ala ne apna fazal wa karam zahir kiya hai, woh ilm kitna afzal wa mubarak hoga. Irshad e Ilahi ki ek misaal yeh hai keh Surah Yousuf (A’laihissalam) mein irshad farmaya hai keh “Isi tarah humne Yousuf a’laihissalam ko is mulk (MiSr) mein saltanat ata farmayi aur isko Ilm e tabeer sikhaya.

RasoolAllah (Sallallahu a’laihi wa sallam) ne waqiah meraj shareef ke baad ek  khwab daikha aur is khwab ka ALLAH ta’ala ne Quran majeed mein is tarah zikr kiya hai: “Keh ALLAH ta’ala ne apne Rasool Hazrat Mohammad (sallallahu a’laihi wa sallam) ke khwab ko sach kar dikhaya.

Is irshad e Baari ta’ala se bhi yeh zahir hota hai, keh khwab ek nemat hai jiske zariye ALLAH ta’ala ke ahkamaat bando par zahir hote hain. Yeh ilm aisa afzal wa ashraf hai jiske zariye ALLAH ta’ala ke neik bande na sirf spar yaqeen aur imaan rakhte hai, balke woh ma’bood e barhaq ke hukum par sar e tasleem kham karte hain. Khwa woh ahkam aalame bedari mein hon ya aalam e khwab mein jaisa keh Hazrat Ibrahim a’laihissalam ko khwab mein yeh basharat huwi keh woh apne bete ko zubeh kar rahe hain. Aur in baab beton ne is hukm e ilahi ki amalan ta’meel kar daali. Iske mutalliq Quran e majeed mein ALLAH ta’ala ne is tarah farmaya hai keh “Aye Ibraheem a’laihissalam! Beshak tu ne apne khwab ko sach kar dikhaya hai aur hum apne neik bandon ko isi tarah ajar diya karte hain.

In ahkaamat e ilahi aur Quran e paak ki in misaalon se khwab ki fazeelat aur sadaqat ka zabardast saboot milta hai jinse zahir hota hai keh khwab sirf wahem aur khayalat par hi mabni nahi hote balke israr wa ahkamaat e ilahi ka zariya izhaar bhi hain. Albatta yeh baat zarur hai keh Khuda ke neik bande jis tarah aalam e bedari mein ahkamaat e ilahi par karband rehte hain, isi tarah aalam e khwab mein bhi jab inpar ahkaam wa israar e ilahi ka inkeshaaf hota hai, toh woh masta’adi se inpar kaarband hote hain jaise Hazrat Ibraheem a’laihissalam a’alam e khwab mein hi Ahkaam e Ilahi se mutalla hokar apne a’zeez farzand ki Qurbani ke liye ba khushi tayyar hogaye the.

Khwab ke baare mein RasoolAllah (Sallallahu a’laihi wa sallam) ke irshaadaat

Huzoor (Sallallahu a’laihi wa sallam) ne farmaya:

 1. Aasaar e Nabuwwat mein se ab koi shai baqi nahi rahi lekin mubash-shiraat yani mere baad nabuwat khatam hojayegi aur aayenda zahoor mein aane wale waqiaat ko maloom karne ka tareeqa mubash-shiraat ke siwa  koi na hoga.
 2. Sahaba e kiraam radiallahu a’nhum ne pucha Ya RasoolAllah (sallallahu a’laihi wa sallam) mubash-shiraat kya hain? Aap ne farmaya ache ya sache khwab. Sacha khwab ek qisam ki wahi hai taake khwab daikhne wala Khuda ke hukum se ghafil na rahe.
 3. Jab tak khwab bayan na kiya jaye woh parinde ke paon par hota hai. Yani (Gair muntaqil). Jab ise bayan kardiya jaaye toh woh waqey hojata hai.
 4. Sab se bada bohtan yeh hai keh aadmi apne aankhon ko woh cheez dikhaye jo aankhon ne nahi daikhi, yani aankhon par bohtan baandhe aur jhoota khwab bayan kare.
 5. Jab khwab mein shaitaan kisi ke saath khele toh chahiye keh woh is khwab ko dosron ke saamne bayan na karta phire.
 6. Momin ka khwab Nabuwwat ka 46 wa hissa hai.
 7. Dost ya daana aadmi ke siwa aur kisi se khwab bayan na karo
 8. Tum mein se jo zyada sach bolta hai woh khwab bayan karne mein bhi zyada sacha hai.
 9. Zyada sacha khwab subah ke waqt ka hai.
 10. Acha khwab Khuda ke taraf se hai, chunanche jo shaks koi acha khwab daikhe toh sirf usi se bayan kare, jisse woh muhabbat karta hai (har aadmi se bayan na karta phire). Aur jo shaks bura khwab daikhe woh kisiko na sunaye isliye ke is tarah woh khwab use nuqsaan na pohunchayega.
 11. Jo shaks bura khwab daikhe use chahiye keh (Jhaag uthne par 3 baar bayein janib thutkaar de aur ALLAH ta’ala ke zariye 3 martaba shaitan se panah maange) aur jis karwat par us ne khwab daikha tha use badal de.

Khwab ke mutalliq Buzurgaane deen ke irshadat

 1. Ameerul Mo’mineen Hazrat A’li radiallahu a’nhu ne farmaya “Agar momin koi khwab daikhe ya koi shaks ise khwab mein daikhe toh uski tabeer janni chahiye taake neik khwab se khushi hasil ho. Aur bure khwab khwab se aman mein rahe.
 2. Hazrat A’bdullah bin A’bbas radiallahu a’nhu ne farmaya:
 3. Khwab ek nemat hai, isi nemat ke zariye RasoolAllah (sallallahu a’laihi wa sallam) ko Nabuwwat ki basharat aur Jibraeel a’laihissalam ki ziyarat naseeb huwi.
 4. Ibn e Khaldoon rah’matullahi a’laih ka bayan yeh hai “Jab Nafs insani, jismani masroofiyaat se faarigh hota hai, toh woh Rohaniyat ki taraf maayil hojata hai, is mauqa par khwab mein jo surat e haal paida hoti hai woh sache khwab kehlate hain.
 5. Hazrat Imam Ghazali reh’matullahi a’laih ne farmaya: “Jo bhi khwab daikha jaaye woh mahaz khayali aur be-matlab nahi hota balke iske andar koi na koi haqeeqat zaroor hoti hai.
 6. Janab Hisham bin U’rwa reh’matullahi a’laih ne farmaya “ALLAH ke neik aur bar ghazeeda bandon ko dunya hi andar khwabon ke zariye basharat hoti rehti hai.
 7. Hazrat Shah Waliullah Muhaddith dehelwi reh’matullahi a’laih ne farmaya –  Jab Rooh ko hijaab se fursat milti hai aur hijaab door hojate hain toh isme yeh iste’daad paida hojati hai keh kamal e Ilm aur israar e ilahi ispar be niqaab hon yeh kaifiyat khwab ke aalam mein runuma hoti hai aur ek qisam ki khudayi taleem kehlaati hai.

Theoritical Refence: Yousufi Khwab Nama

khwab mein masjid dekhna

Khwab Mein Masjid Dekhna

Khwab mein masjid dekhne ki tabeer Masjid ki tabeer aalim aadmi hai. Jo dekhe keh woh masjid tameer karta hai toh yeh khair o sunnat, silah rehmi, wa uhda qaza

khwab mein aurat dekhna

Khwab mein aurat dekhna

Khwab mein khubsurat aurat dekhne ki tabeer Khwab mein khubsurat aurat, khair o rahat ke saath aane wala saal hai. Aurat sandooq, khazana gaah ya qaidkhana aur shirakat dar par

khwab mein madina dekhna

Khwab Mein Madina Dekhna

Khwab mein Madina Munawwara dekhne ki tabeer Jo khwab mein Madina Munawwara dekhe aur isme jaaye toh yeh deen aur dunya ki bhalayiyan hasil hone ki daleel hai. Jo dekhe

khwab mein namaz padhna

Khwab Mein Namaz Padhna

Khwab mein namaz padhna kaisa hai? Khwab mein namaz qayim karna wada ke poora hone aur muraad pane par daleel hai. Aur halat ki kushadgi ki daleel hai. Jo dekhe

khwab mein qayamat dekhna

Khwab Mein Qayamat Dekhna

Khwab mein qayamat dekhna kaisa hai? Hazrat Ibne e Sireen Reh’matullahi a’laih ne farmaya hai Agar khwab mein dekhe keh qayamat hai daleel hai keh us mulk mein Haq ta’ala

x