Khwab Mein Masjid Dekhna

Khwab mein masjid dekhne ki tabeer

 1. Masjid ki tabeer aalim aadmi hai.
 2. Jo dekhe keh woh masjid tameer karta hai toh yeh khair o sunnat, silah rehmi, wa uhda qaza ke husool ki daleel hai bashart hai keh us uhde ka mustahiq ho.
 3. Jo khwab mein aabad aur mazboot masjid dekhe toh woh aisa shaks hai jiske paas log jama hote hain. Aur woh logon ko khair o bhalayi ke kaamon mein jodta hai aur us maqam par raees aalim aur deendar aabid ki wafat hone ki daleel hai.
 4. Agar dekhe keh masjid mein ek namalum shaks ne namaz padhi hai agar masjid ka imam mareez hai toh wafaat payega.
 5. Agar dekhe keh uska ghar masjid ki shakal ka hogaya hai daleel hai keh neiki, ibadat waghaira ki taufeeq hogi.
 6. Agar dekhe keh masjid ki surat hamam ki si hogayi hai toh daleel hai keh koi aadmi poshida taur par gunah karta hai. Masjid bazaar aur tijarat ki bhi daleel hai.
 7. Jo shaks khwab mein masjid banaye mahez raza e khudawandi ke liye toh tabeer hai woh Haq ko qayam karega. Aur neki ka hukum aur burayi se mana karega.
 8. Agar banane wala aalim ho toh woh kutub tasannif karega aur log iske ilm se faida uthayenge.
 9. Agar woh maaldar hai toh maal ki zakat ada karegaAgar woh gair shadi shuda hai toh uski shadi hogi. Shadi shuda ho toh aulad naseeb hogi aur woh neik naami mein shohrat payega. Faqeer ho toh maaldar hoga ba surat e deegar woh logon ko khair par jama karega aur itaat e khudawandi mein logon se ta’awun karega.
 10. Agar masjid aisi tameer ki jis tarah ki tameer jaiz nahi hai ya uska mehraab qibla ki janib na ho toh yeh shar ki daleel hai.
 11. Jo dekhe keh woh masjid tameer karta hai toh woh deen ka fahem hasil karega ya Haj e baitullah ki sa’adat naseeb hogi ya aisi cheez tameer karega jo hamesha rehti hai.
 12. Jo dekhe keh woh masjid ki chat dalta hai toh woh yateemon ki parwarish karega.
 13. Agar masjid mein tausee’ ki hai toh yeh amal Saleh ya Akhlaq e hasana mein zyadati ki daleel hai.
 14. Agar dukan ki surat ikhtiyar kar gayi hai toh yeh kasab e halal, ya halal haram ka ikhlaat ya azaad aur gulaam auraton ko milkiyyat mein jama karna hai.
 15. Matrooka masajid ulama ke ghafil hone, amr bil maroof aur nahi anil munkar ko tark kardene aur un zaahidaan ki daleel hai jo dunya se qata ta’lluq karchuke hain.
 16. Jo dekhe keh woh masjid ke darwaze se dakhil hokar sajda reiz hogaya hai toh isay tauba naseeb hogi.
 17. Khwab dekha goya woh masjid pohuncha hai aur masjid ko band paaya hai phir usko khola hai toh tabeer hai woh kisi maqrooz ki qarz se khulasi ke silsile mein madad karega. Aur logon ki nazar mein qabil e tareef hoga.
 18. Jo dekhe keh masjid mein sawari ki halat mein dakhil huwa hai toh woh a’zeezon se qata talluq karega aur unka haq unko nahi dega.
 19. Jo dekhe keh woh masjid mein marta hai toh woh maqbool e tauba ke saath marega.
 20. Masjid ki tameer dushmanon par galba ki bhi daleel hai
 21. Aur haram shareef ki masjid mein dakhil hona khauf se aman aur wada ke mutabiq amal karne ki daleel hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x