Khwab Mein Namaz Padhna

Khwab mein namaz padhna kaisa hai?

Khwab mein namaz qayim karna wada ke poora hone aur muraad pane par daleel hai. Aur halat ki kushadgi ki daleel hai. Jo dekhe keh woh goya darwaza par ya takht par namaz qayim karta hai toh woh wafat payega. Aur jo shaks qaidi ko dekhe keh woh goya namaz qayam karta hai ya khade hokar usne namaz padhi hai toh woh qaid se rihaah hoga. Aur agar qaidi ke alawa kisi shaks ko namaz qayam karte huwe dekha toh anqareeb isko tijarati amoor mein nafa hoga. Aur jo shaks dekhe keh usne azaan di aur namaz qayam ki hai toh woh shaks sunnat e Nabawi ko qayam karega aur buri biddat ko mitayega agar ruku, sujood aur khushu poora poora ada kar raha ho.

Khwab mein tashahhud padhna

 1. Kisi ne khwab dekha keh woh namaz baithkar tashahhud padh raha hai toh daleel hai keh uska gam door hoga aur uski hajat poori hogi.
 2. Kisi ne dekha keh woh attahiyyat mein baitha huwa tashahhud padh raha hai toh daleel hai keh uska gam door hoga aur uski hajat poori hogi.
 3. Kisi ne dekha keh woh tashahhud mein baitha huwa hai toh tabeer hai keh woh apni zarurat Allah ke huzoor paish karega aur apne muraad paalega. Aur agar woh kisi gam mein mubtala hai toh iske door hone ka waqt qareeb aachuka hai.
 4. Kabhi attahiyyat padhna aise sar parast hone ki alamat hai jiske begair nikah durust na ho.
 5. Kabhi attahiyyat padhna maal ke ache tareeqay se wapas milne ki alamat hai.

Namaz mein dosri taraf ittefat karna

Namaz mein idhar udhar dekhna dunya aur uski zeenat par mutalla hone, aakhirat aur uski nematon se airaaz karne aur nafsi khwaishaat ki taraf maayil hone ki alamat hai.

Khwab mein namaz padhne ki tabeer

Hazrat Ibn e Sireen rehmatullahi a’laih ne farmaya hai agar koi khwab mein dekhe keh namaz mashriq ki taraf padhta hai daleel hai keh Haj ko jayega. Aur agar Haj ka mahal nahi hai toh iska mailaan isaayiyon ki taraf hoga. Aur agar dekhe keh maghrib ki taraf namaz padhta hai aur iska meil qibla ki taraf nahi hai, daleel hai keh deen e Islam ko pas pusht dalega. Aur agar dekhe keh raaste mein namaz padhta hai aur uski pusht qibla ki taraf hai, daleel hai keh uski maut qareeb aayi hai. Usko tauba karni chahiye.

Aur agar dekhe keh namaz padhi hai aur qibla ki taraf ka pata nahi hai daleel hai keh Raah e deen mein hairaan hoga. Aur agar namaz qibla ki taraf padhe daleel hai keh Raah e deen mein mustaqeem hoga.

Hazrat Ibrahim Kirmani a’laihirrehma ne farmaya hai Agar dekhe keh kisi qaum ki imaamat karta hai daleel hai keh jis qadar muqtadi hain utni jama’at par sardari karega.

 1. Agar dekhe keh namaz ka waqt guzara hai aur usne koi pakiza jagah nahi paayi hai keh namaz padhe daleel hai keh uska kaam mushkil se poora hoga.
 2. Aur agar dekhe keh namaz todi hai ya namaz padhi hai ya be wazu padhi hai daleel hai keh jis matlab mein hai woh poora hoga.
 3. Aur agar dekhe keh usne masjid mein ya madarse mein imamat karayi hai daleel hai keh us mulk ka badshah uska taabedaar hoga. Aur agar uske khilaaf dekhe toh iski taweel bhi khilaaf hai.
 4. Agar dekhe keh namaz mein ruku aur sujood poori tarah se baja laaya hai daleel hai keh uska deen aur dunya ka kaam neik hoga.

Hazrat Jabir Maghrabi ne farmaya hai agar dekhe keh namaz pesheen waqt par guzari hai aur aasmaan raushan aur pakiza hai, daleel hai keh Haq ta’ala ki taraf iske maratib buland honge. Agar aasmaan teera aur abar wala hai toh gam wa andwa par daleel hai.

 1. Agar dekhe keh usne namaz padhi hai, daleel hai keh uski ummeed poori hogi.
 2. Agar dekhe keh usne shaam ke farz padhe hain daleel hai keh apne ahl o ayal se muamla karega aur inse shaad aur khush hoga.
 3. Agar dekhe keh subah ki namaz guzari hai, daleel hai keh safar ko jayega. Aur agar yeh khwab aurat dekhe toh isko haiz aayega.
 4. Agar be wazu namaz padhe toh daleel hai keh beemar hoga.
 5. Aur agar Namaz e Isha ke Farz padhe daleel hai keh aman mein hoga aur dushman par fatah paayega.
 6. Agar dekhe keh baagh mein namaz padhi hai daleel hai keh gunah se tauba karega. Aur agar dekhe keh usne kashti mein namaz padhi hai daleel hai keh uska qarz utarega.
 7. Aur agar dekhe keh namaz ki jagah par na tha aur namaz padhi hai daleel hai keh mufsad aur bad kirdaar hoga.
 8. Agar dekhe keh namaz padhkar jungle ko chala gaya hai daleel hai keh Huzoor Sallallahu a’laihi wa sallam ke Roza e mubarak ki ziyarat karega.
 9. Agar dekhe keh Kaaba mein namaz padhi hai daleel hai keh uska kaam khaleefa ki taraf se intezam ke saath hoga. Agar dekhe keh namaz ke baad sajda kiya hai  daleel hai keh kisi bade aur daulatmand shaks par fatah payega.
 10. Agar dekhe keh usne siwaye Khuda e ta’ala ke kisi ko sajda nahi kiya hai, daleel hai keh uski muraad hasil hogi.
 11. Aur agar dekhe keh usne deewar par sajda kiya hai daleel hai keh usko buzurgon se ranj aur khwari pohunchegi.
 12. Aur agar dekhe keh namaz guzari hai aur shahed paya hai daleel hai keh apne ayal se nazdeeki karega.
 13. Agar dekhe keh namaz ke andar attahiyyat par baitha huwa hai daleel hai keh gam se nijat paayega aur uski muraad poori hogi.
 14. Agar dekhe keh usne namaz ka pehla salam baayein taraf diya hai daleel hai keh uska ahwaal shouzeeda hoga.
 15. Agar dekhe keh baithkar namaz guzari hai daleel hai keh dushman par fatah payega. Aur baaz kehte hain keh uska uzr qubool kiya jayega.
 16. Aur namaz mein apne liye dua ki hai toh daleel hai keh uske han farzand hoga.
 17. Agar dekhe keh raat ke andhere mein namaz padhi hai daleel hai keh gamon se khushi payega. Aur agar dekhe keh usne raat ki namaz padhi hai daleel hai keh sab tarah ke khauf se aman mein hoga aur nemat, buzurgi aur aman paayega.
 18. Agar dekhe keh pehelu par namaz padhi hai daleel hai keh beemar hoga.
 19. Agar dekhe keh usne jumua ki namaz padhi hai daleel hai keh safar ko jayega aur halaal ki rozi hasil karega.
 20. Agar dekhe keh usne baitullah mein namaz padhi hai daleel hai keh meraas payega aur ispar rozi faraakh hogi.
 21. Agar dekhe keh usne kaaba mein ya kaaba ki chat par namaz padhi hai daleel hai keh kaaba ka rukh karega. Aur iski aaqibat ba khair hogi.

Hazrat Haafiz Mua’bbir rehmatullahi a’laih ne farmaya hai keh khwab mein namaz padhna 3 wajeh par hai.

 1. Fariza
 2. Sunnat
 3. Nafl

Agar dekhe keh usne farz namaz padhi hai daleel hai keh Haq ta’ala uski qismat mein Haj karayega aur badkari se bachayega.

Agar dekhe keh namaz e sunnat padhi hai daleel hai keh kaamon par sabr karega, naam raushan hoga aur khilqat par shafqat karega.

Agar dekhe keh usne namaz e nafl padhi hai daleel hai keh ayal ki qadar karega aur doston ke kaam mein koshish karega aur har ek ke saath murawwat se paish aayega.

Agar dekhe keh chaupaye par namaz padhi hai daleel hai keh usko bohat bada fakr hoga.

Agar dekhe keh kaarkhana ya dukaan mein namaz padhi hai daleel hai keh Haq ta’ala iske kasab aur kaam mein barkat karega.

Agar dekhe keh usne Jumua ki namaz padhi hai daleel hai keh uska kaam tasalli aur jami’at se hoga.

Hazrat Khalid ASfahani a’laihi rehma ne farmaya hai keh Khwab mein Haq ta’ala ko ruku aur sajda karna qurb e ilahi par daleel hai.

Aur ahle tabeer ne bayan kiya hai agar dekhe keh namaz mein ruku nahi kiya hai toh daleel hai keh maal ki zakat nahi dega.

Agar dekhe keh namaz baja laaya hai daleel hai keh Haq ta’ala uski ibadat qubool karega aur uski dua manzoor hogi.

Imam Jafar Sadiq ne farmaya hai keh khwab mein namaz padhna 7 wajeh par hai.

 1. Aman
 2. Shadi
 3. Izzat
 4. Martaba
 5. Khulasi
 6. Muraad pana
 7. Qaza mein nuqsan

Aur khwab mein ruku wa sujood 5 wajeh par hai.

 1. Muraad pana
 2. Daulat
 3. Nusrat
 4. Fatah pana
 5. Amr Haq baja lana

Agar dekhe keh usne murde ka janaza padha hai daleel hai keh uske liye dua aur sana karega. Aur agar dekhe keh usne namaz poori nahi padhi hai toh uski taweel pehle ke khilaaf hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x