Khwab Mein Qayamat Dekhna

Khwab mein qayamat dekhna kaisa hai?

Hazrat Ibne e Sireen Reh’matullahi a’laih ne farmaya hai Agar khwab mein dekhe keh qayamat hai daleel hai keh us mulk mein Haq ta’ala ki taraf se insaf hoga. Aur agar us mulk ke log zaalim hai daleel hai keh aafat aur bala mein mubtala honge. Aur agar Ahle mulk mazloom hain toh daleel hai keh Haq ta’ala unki madad karega. Aur agar dekhe keh us mulk ke log Haq ta’ala ke aage khade hain toh Haq ta’ala ke a’zaab par daleel hai.

Hazrat Ibrahim Kirmani A’laihirrehma ne farmaya hai Agar khwab mein dekhe keh qayamat qayam hai agar mazloom hai toh zaalim par qaabu payega aur gam se nijat hogi. Aur agar dekhe keh koi alamat zahir huwi hai jaise ke aaftab maghrib se nikala hai ya dajjal ya Yajooj wa Majooj zahir huwe hain chahiye keh tauba kare aur Haq ta’ala ki taraf ruju kare.

Aur agar dekhe keh Qabarein phati hain aur log nikale hain daleel hai keh dushman par fatah payega. Aur agar dekhe keh isko

Khwab mein qayamat dekhne ki tabeer

Shaikh A’bdul Ghani ke mutabiq:

 1. Khwab mein Qayamat qayam hona Sahib e khwab ko un gunahon se darana hai jiska woh murtakib hai.
 2. Khwab mein Qayamat qayam hona a’dal wa insaaf par bhi dalalat karta hai.
 3. Agar kisi ne dekha keh qayamat sirf uspar qayam huwi hai toh uski maut ki daleel hai.
 4. Agar kisi ne dekha keh qayamat qayam huwi hai aur woh isme khada hai toh yeh Sahib e khwab ke safar par jaane ki daleel hai.
 5. Agar kisi ne dekha isko aur iski biwi ko dono ko qayamat mein jama kiya gaya hai toh yeh Sahib e Khwab ke Zaalim hone ki daleel hai. Jaisa keh Allah ta’ala ka qaul hai, “Zalimon aur unke azwaaj ko jama karo”.
 6. Ladne wali jamaton mein se kisi ek shaks ne khwab dekha keh qayamat qayam hochuki hai toh daleel hai keh Allah ki madad se firqa e zaalim halaq hojayega.
 7. Ayamat, shareef aurat ya mard aur bohat zyada faida pohunchane wale par bhi dalalat karti hai.
 8. Khwab mein Soor phunkna logon ke liye nijaat ki daleel hai.
 9. Agar kisi ne dekha keh ek makan ya ek mulk ya ek gaoun mein qayamat qayam hogayi hai ya suraj maghrib se tulu huwa hai ya deegar alaamat e qayamat zahir hochuki hain aur har ek ko saza aur jaza ke liye ikhatta kiya jachuka hai toh ache aamal wale ke liye aasani aur neik amal mein izafa ki daleel hai. Aur gunahgaar aadmi ke liye wa’eed hai take woh tauba karle.
 10. Agar kisi ne khwab mein Qayamat qayam hoti dekhi toh alaamat e qayamat mein se kuch alaamaat ke zahir hone par dalalat karta hai. Masalan khoon bahana, fitna fasad aur munkiraat ka zahoor waghaira.
 11. Khwab mein Qayamat qayam hona badi alaamat ke zahoor aur kasrat e waqoo ki daleel hai jaisa keh hadith mein aaya hai. Dunya mein ya toh wohi zahir hoga jo khwab mein dikhayi diya hai ya iski misl zahir hogi. Warna yeh khwab Sahib e khwab ke liye naseehat ki daleel hai.
 12. Agar ksi ne dekha keh qabarein phat rahi hain aur log qabaron se nikal rahe hain toh daleel hai keh us alaqa mein a’dal phailega.
 13. Agar kisi ne dheka keh qayamat qayam hochuki hai, neiz usne un ahwaal ko bhi dekha phir achanak woh haalat dunya ki zindagi mein badal gayi toh daleel hai keh aisi qaum se a’dal ke baad zulm ka wuqoo hoga jisse zulm ki tauqa nahi hogi. Baaz mua’bbireen ne kaha hai keh yeh Sahib e khwab ke muhaal cheez ka taalib hone ki daleel hai. Ya murtakib ma’siyyat hone aur tauba ka mutalashi hone ya jhoot par israar karne ki daleel hai.
 14. Agar kisi ne khwab dekha keh woh hisaab wa kitaab ke qareeb huwa hai toh yeh khair se gaflat aur haq se airaaz par dalalat karta hai.
 15. Agar kisi ne khwab dekha keh uske saath asani se hisaab kitaab ka muamla huwa hai toh uski biwi ke uspar meharban hone aur uski islah aur deendari ki daleel hai.
 16. Agar kisi ne dekha keh usse hisab sakhti se liya gaya hai toh yeh nuqsan mein waqey hone par dalalat karta hai.
 17. Agar kisi ne dekha keh Allah ta’ala uska hisaab le raha hai aur uske aamal tarazu mein rakhe gaye hain uski neikiyan uski burayiyon par ghalib aayi hain toh saahib e khwab ki Taa’t guzari par aur Allah ta’ala ke yahan bade ajar ki daleel hai.
 18. Agar kisi ne dekha keh uski burayiyan uski neikiyon par ghalib aagayi hain toh isko deen ke muamle mein Allah ta’ala se darna chahiye.
 19. Agar kisi ne dekha keh tarazu iske haath mein hai daleel hai keh woh seedhe raaste par hai.
 20. Agar kisi ne dekha keh farishte ne isko kitab di aur kaha keh apni kitab padh toh daleel hai keh woh Siraat mustaqeem par hai aur deen par saabit qadam hai.
 21. Agar kisi ne dekha keh woh pulsiraat par ya mezaan par ya naama e aamal ke paas hai aur ro raha hai isko ummeed karni chahiye keh Allah ta’ala aakhirat ke muamle mein iske liye aasani farmayega.
 22. Baaz mua’bbireen ne kaha hai keh agar kisi ne dekha keh qayamat qayam hochuki hai toh daleel hai keh woh dushmanon ke shar se nijat payega ya us mulk mein logon ke andar fitna wa fasad barpa hoga ya us ilaqay mein fasad waaqey hoga jahan woh khwab dekha gaya hai.
 23. Agar koi shaks khwab mein qayamat ki alamat mein se kuch dekhe masalan Soor phookna, ya logon ka qabaron se uthna ya maghrib se suraj ka tulu hona ya daabatul arz ka khurooj, in sabki tabeer bhi qayamat ke din ki tabeer ki tarah hai.
 24. Baaz mua’bbireen ne kaha hai keh khurooj daabatul arz fitna zahir hone ki daleel hai. Is fitne mein ek qaum hala hogi aur dosri qaum nijaat payegi.
 25. Khurooj e dajjal ki tabeer biddati aur gumraah aadmi se karte hain jo logon mein zahir hoga.
 26. Soor phunka jana Taao’on aur waba aur badshah ki taraf se dhamki ki daleel hai. Kabhi dekhna Haj karne ke liye safar karne ya arfaat ki taraf jaane ki alamat hai.
 27. Agar kisi ne dekha keh Allah ta’ala ne makhlooq ko faisla ke liye dobara paida kiya hai ya makhlooq ko hisaab ke liye jama kiya hai toh yeh logon mein Allah ta’ala ke adal ki daleel hai ya aadil imam ki alamat hai jo logon ka paishwa hoga ya koi a’zeem din ronuma hone ki daleel hai keh log usko dekhenge aur khush honge.
 28. Agar kisi ne dekha keh iska naama e aamal iske daayein haath mein hai toh kamyabi, maaldari aur izzat ki daleel hai.
 29. Agar aamaal nama apne baayein haath mein pakda huwa hai toh gunahon ki wajeh se halak hone aur faqr o mohtaji ki daleel hai.
 30. Agar kisi ne dekha keh woh pul siraaT par se saheeh saalim guzar gaya toh woh sakhti aur fitna aur bala wa musibat se nijaat payega.
 31. Kabhi khwab mein pul Siraat dekhna kisi ghati se guzarne ki daleel hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x