Khwab Mein Pani Dekhna

 1. Khwab mein pani daikhna kaisa hota hai?

  Tamam tareefein ALLAH A’zzawajal ke liye hai aur Durood O Salam ho uske pyare Mohammadur RasoolAllah (Sallallahu a’laihi wa sallam) par

  Tamam cheezon ki zindagi pani se hai. Farmane Haq ta’ala hai :

  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  (Aur humne har ek cheez ko paani se zinda kiya hai.)  #Surah Anbiya Ayat 30

  Khwab mein pani dekhne ki tabeer

  Hazrat Jafar Sadiq reh’matullahi a’laih ne farmaya hai keh khwab ke andar pani mein jane ki tabeer 5 wajeh par batate hain.

  1. Yaqeen
  2. Quwwat
  3. Mushkil kaam
  4. Musahhabat
  5. Raees shaher ki taraf se koi kaam
 2. Khwab mein Pani par chalna

  Hazrat Ibn e Sireen (Rehmatullahi a’laih) ne farmaya hai. Agar khwab daikhe keh woh satah aab(pani) par paani ki tarah chalta hai jaise dariya aur nahar ka paani. Yeh iske paak aiteqaad aur quwwate Imaani ki daleel hai.

 3. Khwab mein pani peena

  Aur agar saaf aur khushgawar paani bohat piya hai toh yeh daleel hai keh uski umar daraz aur khush aish hoga. Aur agar gandlaya paani piya hai toh iski tabeer pehle ki khilaaf hai.

  Aur agar daikhe keh dariya se saaf aur acha pani peeta hai toh daleel hai keh tamam jahan ka baadshah hoga. Baaz kehte hain keh is aab e darya ke peene ke qadar par buzurgi aur maal wa nemat hasil karega agar pani muSaffa aur saaf hai. Aur agar gandala hai toh isko ranj aur sakhti aur khauf aur dahshat pohunchegi.

 4. Khwab mein garam pani peena

  Hazrat Ibrahim Kirmani reh’matullahi a’laih ne farmaya hai agar daikhe keh paani garam peeta hai toh beemari aur ranj ki daleel hai. Aur agar daikhe keh ispar pani garam giraya gaya hai aur isko khabar nahi hai toh daleel hai keh beemar hoga ya isko sakht gum pohunchega. Aur agar daikhe keh pani mein gira hai toh daleel hai keh ranj aur gum mein giraftar hoga. Aur agar pani piyale mein uthaye toh daleel hai keh maal aur zindagi par farifta hoga.

 5. Kaanch ke Piyale mein paani

  Aur agar kaanch ke piyale mein apni aurat ko pani diya (kaanch ke piyale ko auraton ke johar ke saath nisbat dete hain aur pani jo kaanch ke piyale mein hai ise farzand ko nisbat dete hain jo maa ke pait mein hai). Agar piyala tuta huwa hai toh biwi maregi aur bacha rahega. Agar pani gira aur piyala khali raha toh daleel hai keh bacha marega aur aurat bach rahegi.

 6. Khwab mein Logon ko pani dena

  Aur agar daikha keh bewajeh logon ko pani deta hai toh dunya aur aakhirat mein logon ko isse faida pohunchega aur weeran jagah ko aabad karega.

 7. Pani gire huwe ghar mein dakhil hona

  Aur agar khwab mein daikhe keh jis ghar mein pani giraya huwa tha uske andar dakhil huwa hai toh daleel hai keh gamgheen aur mutafakkir hoga aur agar daikhe keh piyale ke saaf pani ko kutte ki tarah piya hai toh daleel hai keh aish aur ishrat se zindagi guzarega. Lekin aisa kaam karega keh bala aur fitna mein padega aur maal ko thoda thoda karke logon ko bakshega aur khairaat mein kharch karega.

 8. Khwab mein Pani ka Zyada hona

  Hazrat Jabir Maghrabi reh’matullahi a’laih ne farmaya hai keh agar pani ko waqt par zyada hote daikhe toh daleel hai keh is saal mein nemat ki faraghi hogi. Aur agar pani daikhe aur zameen mein jazb hojaye toh daleel hai keh aam logon ko salamati ki aafiyat hasil hogi.

  Aur agar daikhe keh pani logon ke saron par chada jata hai toh daleel hai keh is saal is mulk mein nemat aur faraghi hogi.

 9. Khwab mein Ghar ke andar Pani hona

  Agar daikhe keh iske ghar mein saaf pani hai toh daleel hai keh nemat aur khush aishi payega. Aur agar daikhe keh ghar mein gadle pani par khada hai toh phir uski tabeer pehle ke khilaf hai.

 10. Khwab mein baagh aur Kheti ko Pani dena

  Hazrat Danial a’laihissalam ne farmaya hai keh baagh aur zaraa-at ko dariyayon aur nehron se pani dena gam se khulasi aur maal ki daleel hai. Aur logon ko pani dena deen aur diyanat aur neik kamon ki daleel hai.

 11. Khwab mein Pani mein jana

  Aur agar daikhe keh pani mein jata hai aur us waqt uska jism mazboot hai toh daleel hai keh haakim ki taraf se kisi sakht kaam mein mashgool hoga. Aur iska qaul is kaam mein aur dosre kaamon mein maqbool hoga.

  Aur agar saaf pani mein jaaye aur iska jism chup jaaye toh quwwat e deen aur tawakkal bar khuda aur istiqaamat ki daleel hai.

 12. Khwab mein Pani ka baagh mein Jana

  Aur agar daikhe keh pani baagh mein jata hai, aurat milne ki daleel hai. Aur agar apne par saaf pani ko girta daikhe toh daleel hai keh us se khair pohunchegi.

  Aur agar daikhe keh uspar gadla pani giraya hai toh isse nuqsan paane ki daleel hai.

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x